آمازون می گوید جف بزوس از سمت مدیرعاملی شرکتی که نزدیک به 30 سال پیش تأسیس کرده است کنار خواهد رفت.آمازون می گوید جف بزوس از سمت مدیرعاملی شرکتی که نزدیک به 30 سال پیش تأسیس کرده است کنار خواهد رفت.


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>