امارات متحده عربی می گوید فضاپیمای آن برای اولین بار در جهان عرب به دور مریخ چرخید.امارات متحده عربی می گوید فضاپیمای آن برای اولین بار در جهان عرب به دور مریخ می چرخد


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>