امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می گوید فرانسه استفاده از واکسن ویروس کرونا ویروس AstraZeneca را خارج از اقدامات احتیاطی متوقف می کندامانوئل مکرون ، رئیس جمهور فرانسه ، گفت: فرانسه احتیاط در برابر واکسن ویروس کرونا ویروس AstraZeneca را متوقف می کند


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>