حجم حفره نیز 60 می باشد

خدادادی بالانقیبی و همکاران (3) در باز‌نگری اثر دو حجمی کاشت 40 و 120 گیاه در متر مربع حاصل از آرایش و پیرایش کاشت 15×5/16 و 3/8×10 سانتی­متر مربع و 1 و 3 نشا در هر کپه بر عملکرد دانه برنج، بیشترین کارایی دانه را در جرم 120 گیاه در متر مربع مشاهده کردند. برای مثال مش ۱۲×24 نخ در سانتیمتر مربع مهم قطر ترک 0/24 میلیمتر و قطر نخ 0/19 میلیمتر به مقدار 33% تهویه را کاهش میدهد، در صورتیکه توری حساس مش 10×20 نخ در سانتیمتر مربع استاندارد میباشد و میتواند یا این که ۵۰% تهویه را کمتر دهد. سینی نشا یا این که سینی کشت یک سینی بزرگ از محصول پلاستیک یا مواد پلی اتیلن بوده که استکان هایی نیز میزان اهمیت ذیل نخ نما تر روی آن قرار گرفته است. در تحت سینی های نشاء یک سینی پلاستیکی قرار بدهید تا حمل و نقل این صفحه آن آسان شود. اضطراری به ذکر هست سینی کشت گلخانه امکان ضد عفونی داشته و تا وقتی که خود سینی از در بین برود می اقتدار یک‌سری توشه از سینی نشاء استعمال کرد. به کارگیری از سینی های نشا به شما یاری می نماید تا گیاه اساسی کم ترین تنش و به راحتی رویش و آماده انتقال به زمین اصلی شود. علی درجانی اساسی بیان این که نشا برنج از اوایل اردیبهشت آغاز شد خاطر نشان کرد : حدود ۱۶۰ هزار هکتار مساوی ۶۸ % از شالیزارهای گیلان به شکل مکانیزه نشاء شد. 3-در رقم گوجهفرنگی گیلاسی (محدود و نامحدود رشد) در هر هکتار 25-35 گرم بذر ضروری می باشد که تعداد بذر هم اندازه اهمیت ۴۵۰-550 بذر در یک گرم میباشد. سینی نشا برای گیاهان گوناگون ساخت می شود و مواقعی از گزاره جنس سینی نشا، عمق حفره و ابعاد هر سلول منجر می شود که سینی کشت ها با یکدیگر تفاوت متعددی داشته باشند. نشا های گلخانه ای گیاهان تندرست خیس بوده و ضخامت و ارتفاع قابل قبولی را دارا می باشند. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد برای اطلاعات اکثر به اینجا کلیک کنید بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:
بایدن یک متخصص ژنتیک را به عنوان مشاور علمی انتخاب می کند و او را در دفتر کار قرار می دهد