دانلود برنامه آیین نامه رانندگی برای اندروید

در سراسر جهان ارسال و در آن مراکز مورد پردازش قرار خواهد گرفت. در صورت مفقود شدن و یا سرقت پلاک، شماره پلاک یاد شده از فهرستپلاکهای فعالخارج و در فهرست پلاکهای سرقتی و مفقود شده قرار داده خواهد شد.تخصیص پلاک جدید به مالک وسیله نقلیه پس از سیر مراحل موضوع دستورالعمل ماده (۳)این آییننامهصورت خواهد گرفت. راهنمایی و رانندگی پس از تخصیص شماره پلاک به مالک وسیله نقلیه و وروداطلاعات مالک(شماره ملی) و وسیله نقلیه به سامانه، کارت مشخصات و شناسنامهمالکیت وسیله نقلیه را صادر و بر حسبمورد، به نشانی (کدپستی) مالک ارسال و یا بهوی تسلیم مینماید. تبصره – در صورت خرید خودرو، صاحب پلاکها یا نماینده قانونی وی باید برای دریافت مجوز نصبپلاک بر روی وسیله نقلیه خریداری شده به واحد شماره گذاری یا مراکز مجاز مراجعه نماید. تبصره ۲- هرگاه اشخاص دیگری در مالکیت وسیله نقلیه شریک بوده و یا نسبت به آن حق عینی داشتهباشند، نام و نشانی دقیق آنان نیز باید در درخواست قید شود.

گواهی نامه رانندگی تبصره ۲- راهنمایی و رانندگی میتواند در صورت لزوم آزمایش مجدد مقررات راهنمایی و رانندگی راپیش از انجام آزمون مهارت عملی از درخواست کنندگان به عمل آورد. تبصره ۳- مراجع انجام معاینات پزشکی و همچنین ضوابط احراز سلامت جسمی و روانی درخواستکنندگان و هرگونه تغییر در آن به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکلاز نمایندگان وزارتخانههای کشور، راه و ترابری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راهنمایی و رانندگیتعیین میگردد ( پیوست شماره ۲). تعویض قطعات اصلی و همچنین تغییر رنگ وسایل نقلیه وارداتی پیش از شماره گذاری نیزمنوط به دریافت مجوز کتبی از واحدهای شماره گذاری میباشد. تبصره ۱- در کلیه موارد بالاعلاوه بر رعایت شرایط تعیین شده، ارائه گواهی طی دوره آموزش آییننامه ومقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارائه گواهی طی دوره کسب مهارت عملی رانندگی، از آموزشگاههایرانندگی مجاز الزامی میباشد. تبصره ۱- انواع پلاکها و ابعاد و رنگهای آنها برای وسایل نقلیه مختلف در دستورالعمل یاد شدهمشخص میگردد. ۳ ـ قبول شدن در آزمونهای آییننامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط، این نوع گواهینامهبرای درخواست کنندگان در اولین مرحله با اعتبار موقت یک ساله صادر میشود و در مدت یاد شده دارندهآن مکلف به رعایت محدودیتها و شرایط ویژهای میباشد که در صورت رعایت آنها و رعایت مقررات اینآییننامه و مرتکب نشدن تخلف، به گواهینامه رانندگی با اعتبار موضوع تبصره (۶) این ماده تبدیل خواهدشد.

حتما بخوانید:
خرید و قیمت کرم مرطوب کننده و آبرسان پوست (تخفیف ویژه)

آزمون آیین نامه
هرگاه درخواست کننده گواهینامه رانندگی در آزمایشهای مربوط موفق گردد، گواهینامهرانندگی پس از رویت مدارک لازم صادر و به او تسلیم خواهد شد. ما معتبرترین سوالات را در اختیار شما قرار میگذاریم بدون شک در صورتی که با شیوه درست نمونه سوالات مطالعه شود نتیجه ایدهآل آزمون آیین نامه شماره 7 حاصل خواهد شد. سازندگان و فروشندگان وسایل نقلیه موتوری موظفند به منظور عرضه و انتقال وسایل نقلیه ازمحلی به محل دیگر یا برای انجام آزمایش فنی وسیله نقلیه بدون انجام تشریفات شماره گذاری از راهنمایی ورانندگی پلاک ویژه دریافت نمایند. پلاک سوم با هر بار تمدید اعتبار پلاک، نقل و انتقال مالکیت و تعویض قطعات اصلی و رنگ وسیله نقلیه بااطلاعات جدید تولید و جایگزین پلاک سوم پیشین خواهد شد. اشخاص مندرج در مواد (۸ و۹) فوق مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه، برایمعرفی مالکو یا متصرف قانونی جدید وسیله نقلیه، به منظور تغییر مالکیت و ثبتآن، به راهنمایی و رانندگی مراجعهنمایند.مراجعه نکردن در مهلت مقرر و سپری شدن مدت یاد شده موجب خواهد شد پلاکهای وسیله نقلیه ازدرجه اعتبار ساقط و غیر مجاز تلقی شود. مسؤولیتهای قانونی مربوط به اطلاع ندادن تغییر محل اقامت یا مرکز فعالیت به عهدهمالک یا نمایندهقانونی وی خواهد بود. به خاطر داشته باشید، که شخص ارزیابی کننده این رفتار شما را به طور کامل تحت نظر دارد؛.زیر چشمی نگاه کردن یا توجه به فاکتور های دیگر، مانند برگه آزمون یا حتی تغییر در علامت چهره فاکتور های خوبی نیستند.

چنانچه پلاک به نام شخص حقوقی باشد، مدیر مربوط مکلف است حداکثر ظرف ۴۸ساعتپس از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه، مراتب را به نزدیکترین واحد شمارهگذاری به طور کتبی اعلامنماید. سازمان ثبت احوال کشور موظف است از طریق شبکه رایانه ای، اطلاعات فوتشدگان راحداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ فوت در اختیار راهنمایی و رانندگی محلقرار دهد. در صورت فوت یا محجور شدن مالک وسیله نقلیه، بر حسب مورد، نماینده قانونیوراث باارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت به دادگاه، و یا وصی و یا قیم مکلفاست حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ فوت یا حجر به نزدیکترین واحد شماره گذاری برایاعلام استفاده کننده مجاز از وسیله نقلیهمراجعه نماید. نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب آزمون آیین نامه اصلی که متقاضیان دریافت گواهینامه باید در آن قبول شوند شامل موارد و اصطلاحاتی است که در حوزه ترافیک مطرح می شود و یک راننده برای رانندگی با وسایل نقلیه باید بر آن ها به خوبی مسلط باشد. آزمون اصلی آیین نامه یکی از اولین آزمون هایی است که از متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی پایه ۳ و انواع گواهینامه ها گرفته می شود. و متقاضیان گواهی نامه رانندگی بعد از مطالعه کتاب آیین نامه بهتر است بسته طلایی را مطالعه کنند تا با نمونه سوالات آیین نامه اصلی بیشتر آشنا شوند.

حتما بخوانید:
The Secret داروهای گیاهی
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum bayan escort - vip elit escort lyft accident lawyer html nullednulled themesViagrasu tesisatçısıgercekhoca.org