در سال 2021 به نظر می رسد که بیت کوین برای اولین بار از 50،000 دلار عبور می کنددر سال 2021 به نظر می رسد که بیت کوین برای اولین بار از 50،000 دلار عبور می کند


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>