دستگاه پرس هیدرولیک چیست و چگونه عمل میکند – TehranCNC

شیرهای در اختیار گرفتن فشار: به خواسته محافظت از سیستم هیدرولیک در برابر ارتقا یا این که کمتر فشارهای ناگهانی از شیرهای در اختیار گرفتن فشار استفاده میشود. کمتر مرحله روغن، علاوه بر سفت شدن فرمان، می تواند سبب به بروز فساد و جراحت در سیستم هیدرولیک اتومبیل شود. این روغن بهواسطه پمپهای هیدرولیک تعبیهشده در سیستم از مخزن مکش شده و به باطن سیستم پمپاژ می‌شود و پس از انجام کار لازم در عملگرها (جکهای هیدرولیک یا هیدروموتورها یا این که …) از شیوه مسیرهای برگشت، مجدد به مخزن برمیگردد و به این ترتیب بهشکل یک سیکل بسته کار میکند. پس از کشف روغن حاصل از نفت ، همین جنس جایگزین آب بعنوان واسطه انتقال انرژی گردید. اصلی باز‌نگری میزان روغن هیدرولیک می قدرت از کافی بودن همین سیال اعصاب کننده اطمینان قیمت فشار شکن هیدرولیک حاصل نمود. در همین شرایط حساس تحلیل حالت پمپ هیدرولیک خودرو می اقتدار از سالم همین قطعه اطمینان حاصل نمود. در صورتی که از عشق مندان به مکانیکی میباشید و عشق و علاقه مند تعمیر یا این که بده بستان همین قطعه بوسیله خودتان هستید سفارش می نماییم در یک عصر مکانیکی خودرو شرکت کنید. روغن خروجی از یک عملگر به محل ورود عملگر بعدی میرود (series configuration). اگر شیر تماما بسته شود، نشتی که از دیسک عبور می نماید منجر می گردد که فشار به سمت پایین، اکثر از فشار تهیه شده فنر باشد. به منظور جلوگیری از نشتی در میله پیستون در پوشها عایقکاری میشوند. از روغن بوی سوختگی به مشام برسد. آن‌گاه روغن مجددا از جک عبور کرده و به سمت لولههای بازگشت یا این که فشار ضعیف رفته و به مخزن برمیگردد. از همین روغنها در جاهایی به کار گیری می‌شود که تغییرات دما شدید است (به تیتر مثال در اتومبیل های راهسازی). تبدیل و انتقال اقتدار به امداد سیال توسط مجموعهی واحدی به نام یونیت هیدرولیک یا این که همان پاورپک هیدرولیک انجام میشود. از روغن هیدرولیک به منظورهای انتقال فشار پمپ هیدرولیک به ادوات دستگاه های سنگین و سهولت در تغییر تحول خط سیر یا این که امر به کارگیری میشود. او‌لین گام همین هست که مثال ای از روغن گرفته و آن را جهت محاسبه به آزمایشگاه ارسال نمایید.

حتما بخوانید:
ماسک: مدیرعامل اپل جلسه ای برای خرید تسلا برگزار نکرده است