دولت استرالیا می گوید فیس بوک با لغو ممنوعیت اخبار خود پس از رسیدن به یک توافق قانونی موافقت کرده استدولت استرالیا می گوید فیس بوک با لغو ممنوعیت اخبار خود پس از رسیدن به یک توافق قانونی موافقت کرده است


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>