رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بازطراحی صفحات مشورتی مجهز به چهره های منصوب ترامپ در صنعت ، قصد دارد “تمامیت علمی” را بازگرداندرئیس سازمان حفاظت محیط زیست قصد دارد با طراحی مجدد پانل های مشاوره با حضور چهره های منصوب ترامپ در صنعت ، “یکپارچگی علمی” را بازگرداند


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>