انتقال گرمای پیستون به سیلندر. از مزایای آلومینیوم میتوان به سبکی و ضریب انتقال حرارتی بالا اشاره نمود در درمقابل آلومینیوم اهمیت معایبی چون ارزش بالا و انبساط بسیار است. از مزایای چدن هم میتوان به مقاومت بالا در برابر حرارت، ارزش زیر و انبساط اندک آن اشاره نمود و معایب آن هم شامل مواقعی زیرا وزن مضاعف و انتقال پمپ 9 پیستون ترک حرارت ناچیز است. روشن است که به تعداد سیلندرها، پیستون بایستی در داخل سیلندر کارگزاشتن گردد به عنوان نمونه موتور 8 سیلندر حیاتی 8 پیستون هم است. تعداد پیستون موتور خودرو: بر شالوده نحوه چیدمان موتورها به دودسته خطی V رخ تقسیم می گردند که هر یک از همین آرایشها دارای سیلندرهایی میباشند که به تعداد سیلندرها پیستون در درون آن کارگزاشتن میگردد. یکی از از شاتون ها اثبات است که به آن شاتون اصلی (master rod ) گفته می شود و سایر شاتون ها به انتهای تعدادی ضلعی شاتون مهم وصل می شوند که به آنها شاتون های اتصال (articulating rods ) گفته می شود که باعث چرخش میل لنگ و حرکت پیستونها می شود . بهترین پیستون به جهت ماشین های مسابقهای پیستون متوسط به شاتون مقاوم و فراوان کوتاه است . به جهت بیرون نمودن پیستون از سیلندر، پیچ های شاتون را گشوده نمایید و بعد از آن از انقطاع نمودن کپه متحرک شاتون، سر پیچ های شاتون را برای حفاظت از ضربه دیدن، حساس شیلنگ بپوشانید. برای تماس اهمیت مشاوران متخصص همراه مکانیک اینجا کلیک کنید. 1- کاهش سطح تماس در بین پیستون و جداره سیلندر تا دستکم ممکن : افزایش مرحله تماس به معنای ارتقاء اصطکاک بوده و زخم های جدی را به دنبال خواهد داشت ؛ شایان ذکر است که حلقه ها ممکن است بعد از آن از مدتی ساییده شده و این فرمان هم می تواند سبب به ارتقا اصطکاک گردد پیستون و شاتون فورج . کمتر سطح تماس دربین پیستون و جداره سیلندر تا دست کم ممکن: افزایش تراز تماس به معنای ارتقاء اصطکاک بوده و آسیبهای جدی را به دنبال خواهد داشت؛ شایان ذکر می باشد که رینگها احتمالا بعد از آن از مدتی ساییده شده و این دستور هم می تواند سبب به ارتقا اصطکاک گردد. حلقه چسباندن وقتی شکل می دهد که رینگ، خواص ارتجاعی خود را از دست دیتا است، پیستون در باطن سیلندر به سختی حرکت می نماید و روغن به مقدار مطلوب تقسیم نمی شود.

ایندکسر