قطعی عمده اینترنت که کاربران از واشنگتن دی سی تا بوستون را تحت تأثیر قرار داده است. کاهش فیبر Verizon گزارش شده است


قطعی عمده اینترنت که از مصرف کنندگان واشنگتن دی سی تا بوستون تحت تأثیر قرار گرفته است. کاهش فیبر Verizon گزارش شده است

SAN FRANCISCO – یک قطعی عمده اینترنت که کاربران از واشنگتن دی سی تا بوستون را تحت تأثیر قرار داده است. کاهش فیبر Verizon گزارش شده است.


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>