مایکروسافت اصرار به رشد دارد تا شرکت تشخیص گفتار Nuance را با حدود 16 میلیارد دلار بخردمایکروسافت اصرار به رشد دارد تا شرکت تشخیص گفتار Nuance را با حدود 16 میلیارد دلار بخرد


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>