ناسا می گوید مریخ نورد روی مریخ فرود آمد تا ثابت کند زندگی در آنجا وجود داشته است یا خیرناسا می گوید مریخ نورد روی مریخ فرود آمد تا ثابت کند زندگی در آنجا وجود داشته است یا خیر


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>