نیوزیلند پس از وقوع زلزله شدید در اقیانوس آرام جنوبی امواج کوچک سونامی را می بیند ، می گوید تهدیدهای بعدی نیز برطرف شده استنیوزیلند پس از وقوع زلزله شدید در اقیانوس آرام جنوبی امواج کوچک سونامی را می بیند ، می گوید تهدیدات بیشتر از بین رفته است


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>